השבת מניות בחברה ציבורית

תביעת להשבת מניות בחברה ציבורית בשל אי תשלום תמורה  ייצוג תובעים, בעלי מניות בחברה ציבורית, אשר התקשרו בהסכם למכירת אחזקותיהם בחברה. התמורה החוזית לא שולמה להם ונחתמו הסכמים להארכת מועדי התשלום. בהסכמי הארכה נקבע, כי במידה והתשלומים לא ישולמו לתובעים, יושבו המניות לתובעים, וכל סכום ששולם על חשבון תמורת המניות יחולט על ידם כפיצוי מוסכם. הרוכשת טענה כי היו פערים במצגים שהוצגו ביחס להון העצמי של החברה וכי מטעם בין היתר, יש להקטין את סכום התמורה שעליה לשלם. בסופו של הליך התקבלה התביעה המניות והשליטה בחברה הציבורית הוחזרו למוכרים וכל הסכום ששולם על חשבון התמורה חולט ונשאר בידי התובעים, כפיצוי מסוכם על פי הסכמי הארכה.